(+420) 777 156 057 nebo 211 221 758

LevnéMoto ul. Hulická 2738, Praha 9

 

případě reklamace,výměny nebo vrácení zboží, nikdy nezasílejte zboží na dobírku.Upozorňujeme ,že zboží nebude vyzvednuto a prodlužuje se tím vyřízení . Zboží zasílejte jako doporučenou zásilku.

Všechny ceny uvedené na těchto webových stránkách jsou včetně DPH.

1) Úvodní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.levnemoto.com . , Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník)

2) Kdy a jak dostanu zboží?

 

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Ve většině případů zboží odesíláme nejdéle do 9 pracovních dnů,Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit máte možnost objednávku stornovat.

3) Doprava po České republice:


Používáme pro dopravu služby České pošty, kdy je doba doručení do 8 dnů
4) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.levnemoto.com , je prvotřídní kvality a pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců. Součástí dodávky je daňový doklad.
7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

5) Reklamace


1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace www.levnemoto.com a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace.
3. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na email nebo telefonicky. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
5. K reklamaci je nutno předložit fakturu a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.
7. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

8.V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v zákoné lhůtě 14 dnů ,zboží musí být originálně zabaleno,nepoškozeno a nepoužito následně provozovatel vrací cenu zboží na bankovní účet případně na adresu zákazníka. Zboží nezasílejte na dobírku,zboží nebude vyzvednuto. (Neplatí pro čtyřkolky ,motorky a ostatní stroje ,které zavážíme jako Firma Martin Kuchař Ičo 87229846 osobně na přání zákazníka a zákazník stroj při převzetí řádně vyzkouší)

9.Při reklamaci strojů (čtyřkolky či motorky) bez doložení dokladů (dokladu o koupi),servisní knížky a řádně vyplňěných garančních prohlídek - automaticky oprava přechází na zakázku.(zpoplatněná služby dle ceníku prodejce) .

10.Firma LevnéMoto Praha Martin Kuchař Ič:87229846 nemá s žádným servisem ani prodejcem ústní dohodu o spolupráci.

6) Závěrečná ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.levnemoto.com nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky je možné do 1.hodiny od objednání pouze telefonicky.Jinak se na storno nebere zřetel. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.Kupující má právo do 14dnů od vyzvednutí zboží odstoupit od smlouvy.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

5.V případě objednání zboží (čtyřkolky,motorky,skutry) přes elektronickou poštu se jedná pouze o objednávku,nejedná se o uzavření smlouvy.Kupní smlouva se uzavírá až při předání zboží na provozovně,popřípadě na místě ,které si zákazník sám vyžádá.

7) Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu www.levnemoto.com a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se www.levnemoto.com zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, www.levnemoto.com se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
9)Záruka údržba a garanční prohlídky u čtyřkolek (motorek)

Údržba čtyřkolky či motocyklu.

Čtyřkolky či motorky se dodávají složené včetně všech provozních náplní(pokud se prodejce s nakupujícím nedomluví jinak).Zákazník je povinný po prvních ujetých 10 km po zpevněné komunikaci čtyřkolku zkontrolovat,především se ujistit ,zda nedošlo při zajíždění stroje k povolení matic u kol,dále je nutné u čtyřkolek zkontrolovat upevnění ramen nápravy,neporušené závlačky,čepy u tyčí řízení,čepy ramen,pevné uchycení předních i zadních brzdičů u kol.Tyto kontroly pravidelně opakovat po každých ujetých 200 km.

Intervaly garančních prohlídek:

1.Garanční prohlídka je při prvních 300km ,nejpozději však 90 dní od zakoupení stroje.Stroj se zajíždí proto stroj nikdy nepřetěžovat,nevytáčet motor do příliš vysokých otáček,nepoužívat na těžší práci či na odklízení sněhu.V případě ,že garanční prohlídka nebude provedena,zaniká právo na uznání reklamace.

 

Interval  dalších garančních prohlídek ,dle servisní knihy ,kterou zákazník obdrží při zakoupení stroje

Záruky
Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Délka záruční doby zboží, není-li uvedeno jinak, je 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od data prodeje. V opačném případě nemusí být reklamace uznána z důvodu nevhodného nebo nepřiměřeného zacházení, nesprávného použití či neodborné manipulace. Při řešení záruky poskytované dodavatelem se postupuje dle ustanovení §619 až 627 občanského zákoníku. Vada zboží bude odstraněna opravou.. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným použitím, neodbornou manipulací, neoprávněnou demontáží, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, fyzickým poškozením, použitím jiných kapalin než dodavatelem doporučených. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem.. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy zboží převzal a nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen po skončení opravy zboží převzít.
Reklamace
Při reklamaci je nutné předložit doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad. V případě zásilkového prodeje dále předložit přepravní doklad o převzetí zboží. Reklamované zboží musí být kompletní včetně příslušenství, dokumentace, s nejlépe neporušeným původním obalem. Zároveň je třeba písemně uvést o jakou vadu jde a jak se projevuje. Řádně vyplněný a potvrzený Záruční list je nezbytný při řešení reklamace se zákazníkem, případně pro provedení záruční opravy.
Reklamační řád a převzetí zboží

1. Spotřebitel je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží(v případě,že zboží není smontováno), je spotřebitel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za dopravce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude spotřebiteli po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva. Podepsáním faktury spotřebitelem spotřebitel souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že zboží převzal nepoškozené a úplné. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou dodavatelem zamítnuty.

2. Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zboží je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení, nejpozději do dvou dnů od dodání zboží, pozdější reklamace již nebudou dodavatelem akceptovány.

3. Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen prostudovat záruční podmínky a dbát na pravidla používání.

4. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží stejně jako ze škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


5. V závislosti na druhu vady a povaze zboží bude oprávněná reklamace spotřebitele řešena opravou. Spotřebitel je povinen v učiněné reklamaci uvést alespoň tyto údaje: identifikační údaje spotřebitele (jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla, uplatněný nárok z vady zboží.

6. Spotřebitel je povinen předložit dodavateli spolu s reklamovaným zbožím také daňový doklad a veškeré příslušenství zboží, přičemž zboží musí být dodáno dodavateli či servisnímu středisku v kompletním stavu včetně veškerého příslušenství.

7. Práva z odpovědnosti za vady zboží (reklamace)se uplatňují vždy pouze u prodejce www.LevneMoto.com Martin Kuchař Ičo:87229846 dle občanského zákoníku §625.Záruční servis a opravy zajištuje vždy pouze prodejce Martin Kuchař Ičo:87229846. Garanční prohlídky může zajišťovat servis v místě zákazníkova bydliště ,vždy však po písemném souhlasu majitele www.levnemoto.com zasláno poštou (doporučeně) na hlavičkovém papíru.Souhlas obsahuje místo ,kde bude garanční prohlídka vykonána a při jakém počtu kilometrů.Souhlas vždy platí pouze na jednu garanční prohlídku,tedy na každou garanční prohlídku je nutné o vyžádání souhlasu.Upozorňujeme všechny naše zákazníky ,že s žádným servisem ani jiným podnikatelským subjektem nemáme ani ústní souhlas o spolupráci v opravě a servisování strojů.V případě prodeje čtyřkolky či motorky přechází tato povinnost na nového majitele,a prodávající je povinen o této podmínce informovat.

8.V případě jakéhokoliv neodborného zásahu do čtyřkolky(motorky),zásah do konstrukce stroje,zásah do elektroinstalace stroje,jakékoliv navýšení výkonu či jiné zásahy do motoru,oprava prováděné v jiném servisu než www.LevneMoto.com Martin Kuchař Ičo:87229846 nebo nedodržení pravidelných garančních prohlídek v servisu www.LevneMoto.com(vyjimka viz ods.7)Vám s okamžitou platností zaniká záruka na zakoupenou čtyřkolku(motorku).

9. Poté co dodavatel obdrží reklamaci spotřebitele v souladu s tímto reklamačním řádem a obchodními podmínkami , zašle bez zbytečného odkladu spotřebiteli informace o dalším postupu.

10. Pokud se vada zboží projeví při prvním použití zboží, nejpozději však do tří dnů od dodání zboží spotřebiteli, splní dodavatel nárok spotřebitele z vady zboží výměnou poškozené části zboží za jinou,nepoškozenou, při splnění těchto podmínek:

- zboží není viditelně použité a je zřejmé, že vadu nezpůsobil spotřebitel,

- reklamace zboží byla předem nahlášena pomocí mailu nebo telefonu dodavateli

- dané zboží je běžně dostupné u dodavatele.

10. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek dodavatele.

11. Nestanoví-li tento Reklamační řád jinak, případně Obchodní podmínky jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení právního řádu České republiky.

12.Sídlo firmy a fakturační adresa:Martin Kuchař,Veronské náměstí 378,Praha 15,10900

Na této korespondenční adrese vyřizujeme veškeré písemnosti.Na adresu provozovny korespondenci NEZASÍLAT.

7. Podmínky sjednání úvěru

Zboží je možné financovat přes úvěrové společnosti.Se všemi informace, které zákazník poskytne o své osobě je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 sb. a nárocích §21 zákona č.101/2000 sb.

 

8.Zasílání zboží do zahraničí (čtyřkolky,motorky)

Zboží se zasílá po připsání jistiny na účet do 5. pracovního dne spediční službou na dobírku pokud se obě strany nedohodnou jinak(kupující,prodávající).Zboží při přebírce musí být zkontrolováno ,zda není mechanicky poškozeno.Motorové vozidla prodávané zákazníkům v do členských zemí EU (mimo ČR) jsou vyfakturovány bez dane z přidané hodnoty.Daň z přidané hodnoty se hradí v zemi,kde bude vozidlo přihlášeno.