(+420) 777 156 057 nebo 211 221 758

LevnéMoto ul. Hulická 2738, Praha 9

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti LevneMoto s.r.o. Hulická 2738,Praha 9,19016 Ičo:04144953

ÚVODNÍ PREAMBULE

Vážení zákazníci,
velice si vážíme Vaší důvěry v náš internetový obchod www.LevneMoto.com (dále jen internetový obchod) a věříme, že tyto obchodní podmínky Vaši důvěru ještě více posílí.

Těmito obchodními podmínkami se bude řídit každý internetový obchod uskutečňovaný prostřednictvím výše zmíněné webové stránky www.LevneMoto.com provozované naší společností. Z uvedených důvodů si, vážení zákazníci, pozorně prostudujte tyto obchodní podmínky ještě před uskutečněním objednávky zboží prostřednictvím naší výše zmíněné webové stránky. Uskutečněním internetového obchodu budou tyto obchodní podmínky i pro Vás závazné. Tyto naše obchodní podmínky, jak vyplývá z jejich obsahu, blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti naší společnosti jako prodávajícího a práva a povinnosti našich zákazníků jako kupujících.

Věříme, že tyto obchodní podmínky přispějí k tomu, že budete s každým nákupem u naší společnosti a službami s tím souvisejícími 100% spokojeni.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky společnosti LevneMoto s.r.o. Hulická 2738,Praha 9,19016 Ičo:04144953 (dále jen společnost LevneMoto s.r.o. nebo prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., „Občanského zákoníku“ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“) uzavřených mezi společností LevneMoto s.r.o., jako prodávajícím, a jinou fyzickou či právnickou osobou, jako kupujícím (dále jen „kupující“), dálkově prostřednictvím výše zmíněného internetového obchodu.

1.2. Veškeré smluvní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu se budou řídit platným právním řádem České republiky.

1.3. Odchýlit se od těchto obchodních podmínek či od některých jejich částí bude možné, jen pokud to bude výslovně a písemně sjednáno v uzavírané kupní smlouvě v rámci uskutečňovaného internetového obchodu. Pokud by uzavřená kupní smlouva v rámci internetového obchodu byla v rozporu s těmito obchodními podmínkami, pak tyto obchodní podmínky budou platit v tom rozsahu, v jakém nebudou v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou.

1.4. Společnost LevneMoto s.r.o. jako prodávající je oprávněna v přiměřeném rozsahu tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat, zejména pokud potřeba změn či doplnění těchto obchodních podmínek bude vyvolána změnou platných právních předpisů. Změnou těchto obchodních podmínek však nebudou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřených kupních smluv před provedením změny či doplněním těchto obchodních podmínek.

1.5. Informace a údaje obsažené na webových stránkách www.LevneMoto.com, zejména design, texty, vyobrazení produktů a další součásti tvořící webové stránky www.LevneMoto.com jsou duševním vlastnictvím společnosti LevneMoto s.r.o. a jsou chráněny příslušnými platnými právními předpisy upravujícími duševní vlastnictví. Bez vědomí a souhlasu společnosti LevneMoto s.r.o. není přípustné do těchto webových stránek jakkoliv zasahovat a nelze je použít či využít k jinému účelu než k uskutečnění internetového obchodu popsaného v těchto obchodních podmínkách.

2. POUŽITÉ POJMY A TERMÍNY

2.1. Prodávajícím, jež je zmíněn v těchto obchodních podmínkách, je obchodní společnost LevneMoto s.r.o.2.2. Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami kupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu od společnosti LevneMoto s.r.o., přičemž vzhledem k platné právní úpravě zák. č. 634/1992 Sb. „O ochraně spotřebitele“ a zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku se rozlišuje, zda se jedná o kupujícího, který je spotřebitelem, nebo zda jde o kupujícího, který spotřebitelem není.

2.3. Ve smyslu § 419 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, který spotřebiteli prodává výrobky nebo mu poskytuje služby v rámci své podnikatelské činnosti, případně s osobou, která jedná jménem nebo na účet takového podnikatele. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele
v platném znění.

2.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění.

2.5. Je-li smluvní stranou na straně kupujícího podnikatel nebo jiný subjekt, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

2.6. Internetový obchod je obchod uskutečněný prostřednictvím webové aplikace provozované prodávajícím, společností LevneMoto s.r.o. na výše zmíněné internetové adrese www.LevneMoto.com .

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě řádné registrace kupujícího, provedené na webových stránkách internetového obchodu, může kupující kdykoliv vstupovat na svůj uživatelský účet, z něhož může kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami objednávat zboží nabízené prodávajícím.

3.2. Při své registraci na stránkách internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje nezbytné k realizaci internetového obchodu. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupujícího je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat tak, aby odpovídaly skutečnosti, a to bezodkladně poté, co tyto změny nastanou.

3.3. Za správnost a úplnost údajů uvedených kupujícím v jeho uživatelském účtu a za správnost a úplnost údajů uvedených kupujícím při objednávání zboží v rámci realizace internetového obchodu je zodpovědný kupující. Prodávající z těchto údajů bude vycházet a bude je považovat za správné.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu kupujícího bude zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen tyto údaje náležitě chránit před jejich zneužitím a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3.5. Bude-li kupujícím spotřebitel, může na stránkách internetového obchodu objednávat a nakupovat zboží u prodávajícího i bez své registrace.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a že může být nedostupný zejména po dobu nezbytné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. po dobu nezbytné údržby souvisejícího hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého výše zmíněného uživatelského účtu třetím osobám.

3.8. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší 1 roku či v případě, kdy kupující podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy či povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek.

4. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Společnost Levenmoto s.r.o. sděluje v souladu s ust. § 1820 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se nebudou lišit od základní sazby (v případě internetového či telefonického připojení dle podmínek stanovených operátorem kupujícího). Společnost LevneMoto s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky.

b) požaduje úhradu celé kupní ceny před převzetím zboží kupujícím.

c) ceny zboží jsou na webových stránkách provozovaných společností LevneMoto s.r.o. uváděny jako konečné, včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) i bez DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě poplatků za dopravu zboží adresátovi. Náklady na dodání zboží se mohou lišit v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží, podle poskytovatele dopravy a způsobu její úhrady.

d) v případě osobního odběru zboží kupujícím v provozovně prodávajícího nebudou účtovány náklady na dodání zboží.

e) kupující, jež je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředku (ů) komunikace na dálku zmíněných v této smlouvě, odstoupit za podmínek, ve lhůtách a způsobem popsaným v čl. 7. těchto obchodních podmínek.

f) v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující (a to i kupující, který je spotřebitelem) náklady spojené s navrácením zboží, a půjde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

g) kupující, který je spotřebitelem, má právo ve smyslu § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, v platném znění, na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím.

 

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Prodávající upozorňuje na to, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a že není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto prezentovaného zboží.

5.2. Zboží, které prodávající nabízí v okamžiku uskutečněné objednávky ze strany kupujícího, je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího www.LevneMoto.com

5.3. Výběr zboží, o které projeví kupující zájem a které hodlá u prodávajícího koupit, bude uskutečňován na základě řádné objednávky kupujícího. Objednávku bude možné učinit prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu www.LevneMoto.com ., jež musí kupující řádně vyplnit. Nezbytnou podmínkou platnosti takové objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím. Bez kompletního vyplnění objednávky neumožní systém prodávajícího zpracovávající tyto objednávkové formuláře takovou objednávku dokončit, odeslat a úspěšně vyřídit. Za objednávky, které nebudou mít náležitosti potřebné pro jejich úspěšné vyřízení, nenese prodávající žádnou zodpovědnost.

5.4. Výše zmíněný objednávkový formulář musí obsahovat zejména tyto informace:

a) kupující, který prostřednictvím internetového obchodu nakupuje jako soukromá osoba (nepodnikatel), vyplní a uvede při objednání do objednávkového formuláře své úplné jméno a příjmení (či úplný název), dále svojí úplnou adresu včetně PSČ, své telefonní číslo či svůj e-mail.

b) kupující, který je podnikatelem či jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, vyplní v případě fyzické osoby jméno a příjmení, místo podnikání, IČ a DIČ (má-li jej přiděleno) včetně bankovního spojení, a v případě právnické osoby úplný název firmy včetně její právní formy, sídlo, IČ a DIČ včetně bankovního spojení, dále jméno, příjmení a postavení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná. Tento kupující také uvede svůj telefonní kontakt a svůj e-mail.

c) kupující uvedení v předchozích písm. a) a b) jsou dále povinni uvést ve své objednávce druh, typ či provedení a počet objednaného zboží, které vloží do tzv. elektronického nákupního košíku. V tomto formuláři bude dále uveden způsob úhrady kupní ceny objednaného zboží, požadované místo a způsob doručení (dodání) objednaného zboží a dále informace o nákladech spojených s dodáním objednaného zboží.

5.5. Vyplněnou objednávku odešle kupující prodávajícímu elektronicky kliknutím na tlačítko (doménu) „Odeslat objednávku“. Poté, co se tato objednávka dostane do objednávkového systému prodávajícího, systém automaticky přidělí této řádně vyplněné objednávce číslo. Toto číslo kupující uvádí při následném kontaktu se společností LevneMoto s.r.o., neboť slouží jako identifikace pro případné řešení nejasností či dotazů.

5.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího).

5.7. Prodávající bude vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky (například písemně či telefonicky).

5.8. Kupní smlouva při nákupu uskutečněném v rámci internetového obchodu zmíněného v těchto obchodních podmínkách je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu způsobem uvedeným výše. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které se budou řídit objednávkou učiněnou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

5.9. Kupující je srozuměn s tím, že uzavřením kupní smlouvy kupující současně stvrzuje, že se náležitě seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že jsou pro něj závazné.

5.10. Webové stránky internetového obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivých položek. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech případných souvisejících poplatků, kromě poplatků za dopravu zboží adresátovi. Tyto ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením však není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek, jež mohou být pro kupujícího výhodnější než ceny uvedené na webových stránkách.

5.11. Webové stránky internetového obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na stránkách v české verzi internetového obchodu platí pouze pro doručování zboží na území České nebo Slovenské republiky. Po přepnutí do ostatních jazykových mutací se zobrazí informace o ekvivalentních nákladech spojených
s dodáním zboží platné pro zvolenou zemi.

5.12. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odmítnout přijmout objednávku kupujícího a neuzavřít s ním kupní smlouvu, pokud již dříve vážným či podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo tyto obchodní podmínky.

5.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, přičemž jakékoliv náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy pro účely realizace internetového obchodu zmíněného v těchto obchodních podmínkách (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám. Tyto náklady by se neměly lišit od základních sazeb zmíněných v bodě 4.1. těchto podmínek.

6. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Není-li výslovně uvedeno či ujednáno jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží platná v okamžiku učinění objednávky včetně nákladů spojených s dodáním objednaného zboží. Kupní cena včetně příslušné DPH, jejíž je prodávající plátcem, a včetně nákladů spojených s dodáním objednaného zboží bude uvedena v daňovém dokladu (faktuře) vystaveném společností LevneMoto s.r.o. Tato kupní cena včetně nákladů spojených s dodáním zboží kupujícímu musí být vždy uhrazena v plném rozsahu před předáním zboží kupujícímu.

6.2. Cenu zboží a náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího nacházející se na adrese Hulická 2738,Praha 9,19016

b) v hotovosti při převzetí dobírky (zboží) na adrese, kterou kupující zadal ve své objednávce,

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu,

d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GP

e) prostřednictvím úvěru poskytnutého kupujícímu třetí osobou.

6.3. V případě platby v hotovosti a platby na dobírku je kupní cena splatná ihned při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž v takovém případě je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží a uvést variabilní symbol této platby.

6.4. Při bezhotovostní platbě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6.6. Kromě případu, kdy si bude kupující přebírat objednané zboží osobně u prodávajícího v provozovně v Letkově, se ustanovení § 2119 odst. 1 zák. č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku pro internetové obchody uskutečňované dle těchto obchodních podmínek nepoužije a kupující to akceptuje.

6.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.8. Při platbě zboží bezhotovostním převodem vystaví prodávající po obdržení objednávky kupujícímu fakturu-daňový doklad v elektronické podobě a zašle mu ji na příslušnou elektronickou adresu. Kupující je povinen ji uhradit na účet v ní uvedený. Po této úhradě prodávající kupujícímu zboží dodá společně s originálem faktury a s potvrzením o provedené platbě. Při platbě v hotovosti zašle prodávající originál faktury společně se zbožím kupujícímu.

6.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1. Kupující, který je spotřebitelem a který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu v rámci internetového obchodu pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě www.LevneMoto.com), má
v souladu s § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 S. Občanského zákoníku právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodu, ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od:

a) data uzavření smlouvy
nebo
b) data převzetí zboží
nebo
c) data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy bude několik druhů zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť)
nebo
d) data převzetí poslední části dodávky zboží v případě, že předmět kupní smlouvy sestává z několika položek nebo částí,

přičemž na ostatní kupující, kteří nemají postavení spotřebitele, se výše uvedené ustanovení čl. 7.1. nevztahuje!

7.2. Pokud spotřebitel, jako kupující, využije své právo od uzavřené smlouvy jednostranně odstoupit v souladu s čl. 7.1. těchto obchodních podmínek, tak doručením tohoto odstoupení prodávajícímu se kupní smlouva ruší, a to od samotného jejího počátku (ex tunc).

7.3. Spotřebitel je povinen odstoupení od uzavřené smlouvy učinit písemně a ve lhůtě uvedené v čl. 7.1., přičemž kupující k tomu může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,který je pod tímto textem. Odstoupení je kupující povinen zaslat prodávajícímu prostřednictvím držitele poštovní licence (pošty) na výše zmíněnou adresu provozovny prodávajícího LevneMoto,Hulická 2738,Praha 9,19016 či elektronickou poštou na adresu elektronické pošty  motoshop@email.cz  a prodávající doručení tohoto odstoupení kupujícímu potvrdí.

7.4. Pokud spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy odstoupí, je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů od tohoto odstoupení, vrátit na své náklady a riziko zboží, které od prodávajícího obdržel. Do okamžiku převzetí zboží prodávajícím nese spotřebitel nebezpečí škody, jež může vzniknout na vráceném zboží v důsledku např. jeho poškození, opotřebení, zničení, ztráty, odcizení, atd.

7.5. Spotřebitel je povinen vrátit v případě odstoupení od kupní smlouvy zboží úplné, čisté, nepoškozené, s kompletní dokumentací, kterou se zbožím převzal, pokud možno v originálním obalu, tj. ve stavu a
v hodnotě, v jaké zboží od prodávajícího převzal (v nezměněném stavu).

7.6. Pokud bude vrácené zboží jakkoli poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli, jako kupujícímu, nárok na náhradu takto vzniklé újmy, resp. škody. Tento nárok na úhradu vzniklé škody (újmy) je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny.

7.7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne vrácení zboží v souladu s čl. 7.9. těchto obchodních podmínek, platby přijaté
od kupujícího snížené o případný zápočet újmy či škody zmíněné v předchozím čl. 7.6. těchto obchodních podmínek a snížené o částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím.

7.8. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný způsob placení, jaký použil spotřebitel pro placení objednaného zboží, neurčí-li spotřebitel výslovně písemně jinak, přičemž spotřebiteli tím žádné náklady nevzniknou.

7.9. Spotřebitel je srozuměn s tím, že pokud budou s objednaným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, tak je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s následující podmínkou. Dojde-li
k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, darovací smlouva se ruší od samotného jejího počátku a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i všechny poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny spotřebitelem zpět, je prodávající oprávněn jednostranně započíst jejich hodnotu (v místě a čase obvyklou) oproti zaplacené kupní ceně, kterou je po odstoupení povinen vrátit prodávající spotřebiteli v souladu s výše zmíněnými ustanoveními. Tento článek se použije i na kupující, jež nemají postavení spotřebitele.

7.10. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

a) v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

b) v případě dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Zboží může kupující převzít osobně v provozní době na adrese provozovny prodávajícího nebo mu bude zasláno či doručeno způsobem uvedeným v objednávce kupujícího obsažené v objednávkovém formuláři na místo, resp. na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce obsažené v uvedeném objednávkovém formuláři.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží do místa určeného kupujícím v jeho objednávce, tak je kupující povinen převzít toto zboží v tomto místě.

8.3. Pokud bude z důvodů na straně kupujícího nutné objednané zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v jeho objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním jím objednaného zboží a náklady spojené s jiným způsobem jeho doručení.

8.4. V případě objednání zboží, které má prodávající na skladě, v pracovních dnech nejpozději do 15:00 probíhá expedice zboží obvykle týž den.

8.5. Pokud prodávající zboží na svém skladě nemá, dodává jej obvykle do pěti (5) pracovních dnů od obdržení tohoto zboží od svých dodavatelů.

8.6. Při převzetí objednaného zboží od přepravce, zasílatele či držitele poštovní licence je kupující povinen důkladně zkontrolovat neporušenost obalu či obalů dodaného zboží. V případě poškození obalu či projevu jiné skutečnosti nasvědčující, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, je kupující oprávněn zásilku nepřebírat a požádat o sepsání zápisu o poškození zásilky se subjektem, jenž zboží do místa jeho určení dopravil či doručil. V takovém případě je kupující povinen bezodkladně informovat prodávajícího a poskytnout mu kopii výše zmíněného zápisu, jež bude podkladem pro řešení případné reklamace či škody.

8.7. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje převzetí objednaného zboží a potvrzuje, že zásilka zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti, které má mít.
Na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

8.8. Při výběru osobního odběru zboží ve výše zmíněné provozovně (prodejně) prodávajícího je kupující povinen si objednané zboží vyzvednout (převzít) v provozní době prodávajícího do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží informaci od prodávajícího o připravení zboží k vyzvednutí.

9. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Kupující je povinen si před prvním použitím dodaného zboží náležitě prostudovat především návod k obsluze, návod k montáži, záruční podmínky a důsledně se jimi řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že nesprávným použitím či používáním dodaného zboží nebo jeho nesprávnou montáží dodané zboží poškodí. V takovém případě nepůjde o vadu, za kterou by měl prodávající zodpovídat.

9.2. Délka záruční doby je uvedena u každého nabízeného zboží v jeho popisu. Tato záruční doba běží ode dne převzetí zboží a bylo-li zboží odesláno podle smlouvy, běží od doby dojití do místa určení. Jestliže k danému zboží (výrobku) bude existovat záruční list, bude vystaven ke dni jeho prodeje a potvrzený bude předán či zaslán kupujícímu.

9.3. Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku).

9.4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v sjednaném množství, jakosti (míře či hmotnosti) a provedení. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

9.5. Pokud bude chybět ujednání o jakosti nebo o provedení zboží, tak je prodávající povinen dodat takové zboží, jež má vlastnosti, které lze u tohoto zboží obvykle očekávat nebo které prodávající nebo výrobce popsal ve své nabídce.

9.6. Pokud má zboží odpovídat jakostí nebo svým provedením smluvenému vzorku nebo smluvené předloze, pak je povinností prodávajícího dodat zboží, které tomuto vzorku či předloze odpovídá.

9.7. Prodávající zodpovídá za to, že jím nabízené zboží vyhovuje požadavkům vyplývajícím z právních předpisů.

9.8. Kupující je povinen užívat dodané zboží jen k účelu, ke kterému je určeno nebo ke kterému se obvykle užívá. Prodávající nezodpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží v důsledku jeho nesprávného použití nebo po použití k jinému než určenému nebo obvyklému účelu anebo jeho nesprávnou montáží a dále za vady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávnou péčí o dodané zboží.

9.9. Pokud se v záruční době na dodaném zboží vyskytne vada či vady, za které bude prodávající zodpovídat, je kupující povinen včas prodávajícímu tuto vadu či vady písemně oznámit a umožnit mu provést prohlídku zboží pro účely posouzení vytčené vady či vad a poskytnout mu k tomu veškerou nezbytnou součinnost.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny objednaného zboží včetně nákladů spojených s jeho dodáním.

10.2. Kupující dále není oprávněn při využívání výše zmíněných webových stránek pro účely realizace internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz tohoto internetového obchodu.

10.3. Shora uvedené webové stránky internetového obchodu je možné užívat kupujícím jen k účelům, ke kterým jsou určeny, a nesmí se jakkoli zneužívat v neprospěch či ke škodě třetích osob.

10.4. Prodávající nezodpovídá za jakékoli chyby či nedostatky vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů kupujícího nebo třetích osob do obsahu výše zmíněných webových stránek nebo za jejich neoprávněné užití či použití v rozporu s jejich určením.

10.5. Prodávající upozorňuje kupujícího, že ve vztahu ke kupujícímu není vázán žádnými kodexy chování zmíněnými v ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Ochrana osobních údajů a informace o zákaznících budou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Obchodní společnost LevneMoto s.r.o. Hulická 2738,Praha 9,19016 Ičo:04144953 je ve smyslu ust. čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) správcem osobních údajů. Obchodní společnost LevneMoto s.r.o. zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s GDPR a se Zásadami zpracování osobních údajů, které jsou uveřejněny na webové stránce www.LevneMoto.com . Zásady zpracování osobních údajů obchodní společnosti.
LevneMoto s.r.o. obsahují mimo jiné poučení subjektu údajů o jeho právech. Subjekt údajů je za účelem získání dalších informací o rozsahu a způsobu zpracování jeho osobních údajů oprávněn obrátit se na obchodní společnost LevneMoto s.r.o. e-mailem na motoshop@email.cz. Uzavřením této smlouvy/přijetím objednávky subjekt údajů potvrzuje, že byl seznámen se Zásadami zpracování osobních údajů obchodní společnosti LevenMoto s.r.o.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů týkajících se jména a příjmení, adresy bydliště či místa podnikání, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, e-mailu, telefonního čísla a dalších údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) pro účely realizace internetových obchodů zmíněných v těchto obchodních podmínkách a pro účely vedení jeho uživatelského účtu.

11.3. Kupující souhlasí také se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení týkajících se internetových obchodů zmíněných v těchto obchodních podmínkách. Souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího sám o sobě nebude překážkou pro uzavření kupní smlouvy v rámci internetového obchodu uvedeného v těchto obchodních podmínkách.

11.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, přičemž kromě těchto osob a osob dopravujících či přepravujících objednané zboží nebudou osobní údaje kupujícího prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány nebo poskytovány třetím osobám s výjimkou institucí či úřadů, které na to budou mít ze zákona nárok.

11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou s tím, že kupující souhlasí s tím, aby byly tyto osobní údaje uchovávány a archivovány. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.6. Kupující poskytnutím svých osobních údajů současně potvrzuje, že jeho osobní údaje jsou přesné, úplné a pravdivé, a že je prodávajícímu poskytuje dobrovolně.

11.7. Kupující má právo písemně odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Písemné odvolání tohoto souhlasu musí zaslat prodávajícímu na výše zmíněnou adresu jeho provozovny LevneMoto s.r.o. Hulická 2738,Praha 9,19016 Ičo:04144953

11.8. Pokud bude mít kupující za to, že prodávající nebo zpracovatel zmíněný v čl. 11.4. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu
s příslušným právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů, může požádat písemně prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel neprodleně odstranili závadný stav, pokud bude zjištěn a dokázán. Pokud by prodávající nebo zpracovatel žádosti kupujícího nevyhověl, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat, přičemž prodávající má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření společností LevneMoto s.r.o. Hulická 2738,Praha 9,19016 Ičo:04144953 archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze společnosti LevneMoto s.r.o. Hulická 2738,Praha 9,19016 Ičo:04144953

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Veškerá korespondence související s uzavřenou kupní smlouvou musí být doručena písemně prostřednictvím elektronické pošty, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu bude doručována především na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak.

12.2. Zpráva bude považována za doručenou:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky jejím adresátem,

c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky ze strany jejího adresáta,

d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kdy si adresát zásilku nepřevezme z důvodu, že nebyl např. zastižen apod., bude považován za den doručení 10. kalendářní den
od uložení zásilky na poště a vyzvání adresáta k převzetí této uložené zásilky, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání
tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí. Nepřevezme-li si kupující dodané zboží, ač tak mohl učinit, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem, kdy mu prodávající umožní s tímto zbožím nakládat.

14.2. V případě odesílání zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží odevzdáním objednaného zboží prvnímu dopravci k přepravě. Kupujícímu bude umožněno uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči použitému dopravci. Při odeslání musí být zboží zjevně a dostatečně označeno jako zásilka pro kupujícího a pokud zboží takto označeno nebude, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu zboží odeslal a o jaké zboží se jedná (určení zboží).

14.3. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže by prodávající škodu způsobil porušením svých povinností.

14.4. Kupující bere na vědomí, že u zboží, které vyžaduje odbornou montáž či odborné uvedení do provozu, může takovou montáž či uvedení do provozu provádět pouze prodávající, příp. jeho autorizované servisy. Jakákoliv vada či škoda vzniklá na dodaném zboží jeho neodbornou montáží nebo jeho neodborným uvedením do provozu nebude považována za vadu či škodu, za kterou by měl prodávající zodpovídat.

14.5. Pokud by byla kupní smlouva uzavírána v rámci internetového obchodu s kupujícím ze zahraničí tj. s pobytem nebo sídlem mimo území ČR, pak se bude takový právní vztah z toho vzešlý řídit platným českým právem. V tomto případě budě věcně a místně příslušným soudem soud v ČR, jehož místní příslušnost se bude řídit sídlem prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných platných právních předpisů.

14.6. Bude-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, pak namísto neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto obchodních podmínek však nebude dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto obchodních podmínek musí mít písemnou formu.

14.7. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného s prodávajícím, může kupující uplatnit osobně v provozovně LevneMoto s.r.o. Hulická 2738,Praha 9,19016 Ičo:04144953 nebo na email motoshop@email.cz Informaci o vyřízení stížnosti či připomínky kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Pokud bude stížnost svým obsahem reklamací (vytčením vad), bude tato stížnost vyřízena jako reklamace.

14.8.  Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

LevneMoto s.r.o. Hulická 2738,Praha 9,19016 Ičo:04144953

Firma LevneMoto s.r.o., společnost s ručením omezeným, vznikla dne 05. 6. 2015. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 243189, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 000 Kč.

IČ:04144953

Sídlo:Veronské nám. 378, Praha Horní Měcholupy, 109 00

Právní forma:Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:5. 6. 2015

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 8. 3. 2019.

 Dokument - odstoupení od smlouvy

 

 

 

Financování spotřebního zboží zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského nebo podnikatelského úvěru od společnosti ESSOX s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

Výhody úvěru:

· Jednoduchost a rychlost uzavření úvěrové smlouvy přímo přes internet včetně možnosti podepsat smlouvu pomocí SMS kódů.

· Velká variabilita úvěrových produktů, jejich popis najdete níže nebo přímo u zboží v online kalkulačce splátek ESSOX.

· Ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem.

· Možnost sjednání pojištění schopnosti splácet.

· Financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000,- Kč do 500 000,- Kč nebo dle omezení splátkového produktu.

A. Postup při nákupu na splátky

1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.

2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.

3. V dalším kroku budete přesměrováni na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu).

4. Vyplníte on-line žádost o úvěr. Při vyplňování si zvolíte způsob podpisu smlouvy (online SMS nebo vlastnoruční podpis papírové smlouvy). Pro správné podepsání smlouvy pomocí SMS kódů je nutné, abyste jako žadatel o úvěr byl majitelem účtu uvedeného v žádosti o úvěr. Žádost odešlete ke zpracování.

5. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne. (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)

6. E-mail s kladným výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy. Dále jsou v emailu informace podle zvoleného způsobu podpisu smlouvy. Postupujte dle těchto instrukcí, aby došlo ke správnému podepsání smlouvy.

7. Po dokončení podpisu smlouvy a doručení poskytovateli úvěru ESSOX s.r.o. dochází k její kontrole, který informuje prodejce, aby Vám expedoval zboží.

Výhody SMS podpisu

· Vše si vyřídíte z pohodlí domova (nemusíte čekat na kurýra se smlouvou)

· Podepsaní smlouvy pomocí SMS je zcela ZDARMA

· Úspora času, rychlost vyřízení v rámci hodin

· Nemusíte si nic tisknout

· Jednoduché vyřízení

· Šetrnější k životnímu prostředí (žádné zbytečné papíry)

 

V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost.

B. Kdo může o úvěr žádat:

· Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů:

· zaměstnanec – zaměstnán pouze na hlavní pracovní poměr, nesmí být ve výpovědní lhůtě

· důchodce – invalidní nebo starobní

· mateřská / rodičovská dovolená

· fyzická osoba podnikatel (OSVČ) – musí podnikat minimálně 3 měsíce

 

· Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeném v OR

 

C. Potřebné doklady pro vyřízení úvěru

U úvěrů do 100 000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti!

· platný Občanský průkaz

· druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny

 

U úvěru nad 100 000,- Kč potřebujete navíc:

· Zaměstnanec: originál potvrzení o příjmu - ne starší než 1 měsíc od odeslání online žádosti o úvěr (potvrzení stáhnete na www.essox.cz v sekci ke stažení)

· Důchodce: kopii výměru důchodu, poslední výpis z BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie poslední složenky (pokud je důchod vyplácen na poště)

· Žena/muž na mateřské dovolené: kopie oznámení o přiznání dávky podpory / rodičovského příspěvku

· OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání · Právnické osoby: Kopie výpisu z OR (postačuje z www.justice.cz )kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání

 

D. Pojištění schopnosti splácet

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme možnost výhodných balíčků pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr po dobu pojistné události hrazen nebo zcela doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás. Pojištění schopnosti splácet je možné sjednat pouze k úvěrovým smlouvám sepsaných na fyzické osoby.

varianta EXTRA:

· vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici

· pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného

· pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného

· pojištění pro případ plné invalidity pojištěného

· pojištění pro případ smrti pojištěného

 

varianta KLASIK:

· vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici

· pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného

· pojištění pro případ plné invalidity pojištěného

· pojištění pro případ smrti pojištěného

 

varianta SENIOR OPTION:

· vstupní věk 63 – 72 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici

· pojištění pro případ smrti pojištěného

 

E. Nabídka splátkových produktů

Vzorové výpočty lze provádět pomocí kalkulačky splátek umístěné na našem webu vždy u daného zboží.

V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte.

Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.

Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 25 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice. www.essox.cz

 

F. Další důležité informace

Společnost LevneMoto s.r.o. je registrována jako Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Bude Českou národní bankou zapsána do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Společnost LevneMoto s.r.o. zastupuje poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.

 

Kontaktní údaje zprostředkovatele:

LevneMoto s.r.o.

Veronské nám. 378, 109 00 Praha 10

Telefon: +420 777 15 60 57 Email: motoshop@email.cz

 

Kontaktní údaje poskytovatele:

ESSOX s. r. o. F. A. Gerstnera 52

370 01 České Budějovice

Tel: +420 389 010 422 Email: zakaznickyservis@essox.cz

 

Společnost LevneMoto s.r.o. informuje své klienty, že neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě jako je pojištění apod., pokud není umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě.

 

Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu.

 

Řešení stížností

Prioritou společnosti LevneMoto s.r.o. je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni.

Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat: Martin Kuchař, motoshop@email.cz, LevneMoto s.r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 190 00 Praha 9.

 

Mimosoudní řešení sporů

Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

 

Finanční arbitr Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz

 

Kontaktní údaje:

Finanční arbitr ČR Legerova 69/1581

110 00 Praha 1 Tel.: +420 257 042 070 e-mail: arbitr@finarbitr.cz

 

Česká obchodní inspekce (ČOI) Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát:

Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Tel: +420 296 366 360 Fax: +420 296 366 236 www: www.coi.cz

 

Orgány dohledu:

Česká národní banka (ČNB)

Kontaktní údaje:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Tel: +420 224 411 111

Fax: +420 224 412 404 www.cnb.cz

 

 Prodloužená záruka na vadné díly čtyřkolek na 5 let:

V případě sjednání prodloužené záruky se záruka vztahuje pouze na prvního majitele ,fyzická osoba nepodnikající .Stroj musí jezdit na pravidelné garanční prohlídky k prodejci.